White Paper : Relevance of DLCO and lung function testing for optimized patient management in Long-COVID

Executive Summary

ลิงค์ต้นฉบับ https://nddmed.com/pulmonary-resources/library/white-papers/dlco-and-lung-function-for-management-long-covid

ข้อมูลการแปล whitepaper โดยทีมงาน บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด อาจมีบางศัพท์ด้านเทคนิคแปลไม่สอดคล้องกับภาษาไทย กรุณา Download เอกสารต้นฉบับเพื่อการอ่านควบคู่กันไป

ไวรัส SARS-CoV-2 แสดงถึงวิกฤตด้านสุขภาพทั่วโลก โรคเฉียบพลันที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการรักษาพยาบาลทั่วโลก โดยมีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการใช้เตียงผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการดูแลแบบเฉียบพลันเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาโดยรวมของ COVID-19

ขณะนี้มีประชากรผู้หายจากโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น โดยมีอาการหลังเฉียบพลันเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่มักเรียกกันว่า “โควิด-19 ระยะยาว” หรือ “Long Covid” อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจ แต่ยังรวมถึงปัญหาทางระบบประสาท ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด และความเหนื่อยล้าเรื้อรัง

การวิจัยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง COVID-19 กับ การตรวจหาค่าด้วย DLCO (diffusion capacity of the lung for carbon monoxide ) ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติของอาการ Long Covid เหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อของปอดร่วมกับพยาธิสรีรวิทยาที่หลากหลายในหลอดเลือดในปอด

ที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถหาจากการตรวจหาค่าการจำกัดของปอดโดยตรวจสมรรถภาพปอดทั่วไป (Spirometry) และพบในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก ข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่ามากกว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยที่มีอาการที่เรียกว่าไม่รุนแรงเหล่านี้ไม่สามารถกลับสู่สถานะสุขภาพที่เส้นพื้นฐานได้หลายสัปดาห์หลังจากเริ่มมีอาการ

โครงการฟื้นฟูทางคลินิกเพื่อสนับสนุนผู้หายจากโควิด-19 (ไม่ว่าจะรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม) กำลังมีการจัดตั้งขึ้นในหลายประเทศ โดยบางประเทศรับผู้ป่วยไว้แล้ว ผู้ป่วยที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าค่าจากการตรวจ DLCO ดีขึ้น เช่นเดียวกับการประเมินการทำงานของปอดและคุณภาพชีวิตอื่นๆ เมื่อพิจารณาว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่มีอาการไม่รุนแรงอาจไม่ทราบว่าตนเองมีปัญหา จนกว่าอาการที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ การวัดค่า DLCO เป็นเครื่องมือสำคัญในการวินิจฉัยความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 DLCO อาจใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพสำหรับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ การใช้การทดสอบ DLCO ควรได้รับการขยายขนาดให้เร็วที่สุดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในความต่อเนื่องด้านการดูแลสุขภาพ

การระบาดใหญ่ในปัจจุบันของ COVID-19 ที่เกิดจากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) แสดงถึงวิกฤตสุขภาพทั่วโลก การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในมนุษย์สัมพันธ์กับอาการทางคลินิกของระบบทางเดินหายใจในวงกว้าง(1) สิ่งนี้ทำให้การรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันทั่วโลก อาการทางคลินิกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคในแต่ละคน ผู้ป่วยประมาณ 80% มีอาการเล็กน้อย 15% มีอาการรุนแรง และ 5% ทนต่อกรณีวิกฤต ด้วยเหตุนี้ การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เพิ่มความต้องการการดูแลผู้ป่วยหลังเฉียบพลันเพิ่มขึ้นตลอดความรุนแรงของโรค(2)

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ทั่วโลกที่สูงส่งผลให้มีผู้รอดชีวิตจำนวนมากและมีอาการหลังการติดเชื้อเป็นเวลานาน ตารางด้านล่างแสดงความถี่ของภาวะแทรกซ้อนในช่วงหลังที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคปอดเป็นอาการแทรกซ้อนระยะยาวที่พบได้บ่อยที่สุด(3)

 

เทคโนโลยี True Check การทำ Self-Calibrate สำหรับ Lung Function

TrueCheck™ Technology

ด้วย TrueCheck™ Technology สร้างความแม่นยำในการทำ Self-Calibrate สำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดสมัยใหม่

ระบบ  TrueCheck™  ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ช่วยให้เรามั่นใจได้ในการวิเคราะห์ก๊าซที่ถูกต้องตลอดเวลา  TrueCheck™  ช่วยลดความจำเป็นในการทำ gas-calibration  รวมถึงลดความจำเป็นในการจำลอง แบบ DLCO จากภายนอก

TrueCheck™   ใช้วิธีการ sample-delay ( ใช้  Signal Synchronization Technology )  ทำให้เกิดการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซและตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง 5 จุด และเป็นเส้นตรง

 

เพื่อให้การทดสอบสมรรถภาพปอดถูกต้อง การวัดความเข้มข้นของก๊าซ ต้องสอดคล้องกับการไหล  ( เกิดสัญญาณขึ้นในเวลาเดียวกัน) DLCO (Diffusion Capacity)  และการวัด MBW (Multiple Breath Washout,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH