recruitment

รับสมัครงานผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์หลายอัตรา

บริษัทประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด มีความประสงค์ในการหาผู้ร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำเขตต่างๆดังนี้

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคกลาง

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคอีสาน

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคตะวันออก

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ เขตเหนือตอนล่าง

เพศ/ อายุ
เราไม่จำกัดอายุ และไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิง/ชาย หรือเพศทางเลือก
Read more »
การศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา การพยาบาล, กายภาพบำบัด, เทคนิคการแพทย์, วิศวกรรมศาตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Read more »
ประสปการณ์
มีความรู้ความสามารถ และประสปการณ์การขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ในสายงาน กายภาพ, อุปกรณ์การติดตามสัญญาณชีพ, อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์มาก่อน
Read more »
ภูมิลำเนา
ผู้แทนขายเขตต่างๆ ควรจะเป็นผู้ชำนาญการในพื้นที่ มีประสปการณ์การขายในพื้นที่เขตนั้นๆ หรือมีภูมิลำเนาอยู่ภายในเขตการขาย
Read more »
ยานพาหนะ
เนื่องจากการทำงานขายในจังหวัดต่างๆ ผู้แทนขายที่สนใจ ต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเอง จึงจะสะดวกและคล่องตัวในการทำงาน
Read more »
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นผู้แทนขาย อยู่ที่ 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท ตามประสปการณ์ (ยังไม่รวมสวัสดิการ)
Read more »
ผลตอบแทนการขาย
คอมมิชชั่นการขาย ขึ้นอยู่กับประเภทและมูลค่าของสินค้า โดยค่าคอมมิชชั่นจะอยู่ในเรท 1 – 5%
Read more »
อัตราเบี้ยเลี้ยง
อัตราเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง/ มือถือ/ ค่าที่พัก จะเป็นเรทเหมาจ่าย ที่วันละ 1,000 บาท จำนวน 22 วันทำการต่อเดือน รวม 22,000 บาท
Read more »

ขอบขายการทำงาน Scope of Work

นำเสนอและให้ความรู้ สินค้าเครื่องมือแพทย์ต่างๆให้กับ โรงพยาบาลภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตการขายนั้นๆ พร้อมทั้งบริการ แก้ไขปัญหา และแนะนำผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อย่างถูกวิธี

จัดทำการเสนอราคา ส่งมอบสินค้า และเอกสารวางบิล/ เก็บเงิน

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน

วางแผน และจัดทำรายงานผลยอดขาย และการทำงานในทุกๆเดือนอย่างเป็นระบบ

About Prapatsorn

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัทผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องมือและอุปกร์ทางการแพทย์ชั้นนำ ทั้งจากสหรัฐอเมริกา , ยุโรป และเอเซีย โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้น คัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ป่วย ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์สูง อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือ และยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก

บริษัทฯ ได้ให้การบริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐบาล รวมถึงโรงพยาบาลในภาคเอกชน โดยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้การบริการ และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา, การจัดประชุมวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับแพทย์พยาบาล และผู้ปฎิบัติงานสนับสนุนทางด้านการแพทย์ฝ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้กับวงการแพทย์ในประเทศให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH