เครื่องให้การรักษาด้วยความเย็น CRYO THERAPY

MECOTEC CRYOAIR MINI

เครื่องมือให้การรักษาด้วยความเย็น ผลิตภัณฑ์ MECOTEC ประเทศเยรมันนี

 

Mecotec เป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องให้การรักษาด้วยความเย็นโดยเฉพาะ โดยมีผลิตภัณฑ์ CRYOAIR เป็นเครื่องมือรักษาด้วยความเย็นแบบเฉพาะส่วน (Localized) และ CRYOAIR CHAMBER ซึ่งเป็น Whole Body Cryo-therapy

CryoAIR Mini เป็นเครื่องเพื่อช่วยในการรักษาด้วยความเย็นแบบไม่สัมผัสตัวผู้ป่วย ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านข้อต่อ หรือลดปัญหาการอักเสบแบบเฉียบพลัน (Acute) ที่มีสาเหตุมาจากการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ หรือเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ทำการฝึกหลังการผ่าตัดข้อต่อต่างๆ เพื่อการฟื้นตัว ลดอาการปวดบวม หลังจากทำกายภาพบำบัด

คุณลักษณะทั่วไป

 • สามารถผลิตลมเย็นได้ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า –32 องศาเซลเซียส
 • สามารถผลิตปริมาตรลม (Rate of Airflow) ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที
 • เป็นระบบทำความเย็นแบบปิด (close system) ไม่ต้องเติมน้ำยาทำความเย็น
 • มีปุ่มควบคุม สามารถแสดงข้อมูลการทำงานหน้าจอ
 • ท่อเป่าลมเย็นมีความยาวไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร
 • สามารถปรับความเร็วลมได้ 9 ระดับ
 • มีแขนยึดท่อเป่าลมเย็นสามารถปรับตำแหน่งและทิศทางได้
 • มีหัวต่อ (nozzle) เพื่อปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายท่อเป่าลมเย็นได้ 3 ขนาด คือ 5, 10 และ 15 mm.
 • มีหัวต่อการพ่นแบบระนาบ (Angled Nozzle) สามารถติดตั้งกับปลายท่อเป่าลมเย็นได้
 • มีโปรแกรมละลายน้ำแข็ง (Defrost Mode) พร้อมการแสดงผลที่หน้าจอ
 • มีระบบฟิวเตอร์กรองอากาศ สามารถถอดทำความสะอาดได้

Mecotec ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประจำประเทศไทย

Specifications

Main Features

mecotec_cryoair_zubehoer2

AIR FLOW: 350-1500 l/min
Therapy Temperature: Down to -32 Celsius
Power Supply: 110 – 230V
Power Line Frequency: 50Hz
Therapy Power Consumption: 650W

 • ระวัง: ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อก่อนใช้งานครั้งแรก และหลังเสร็จสิ้นการใช้งานกับผู้ป่วยแต่ละคน
 • ระวัง: อุปกรณ์นี้ต้องมีการใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานตามข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ชี้แจงไว้ในบทที่ 7
 • ระวัง: ผู้ใช้งานเครื่องควรเป็นแพทย์ พยาบาล หรือนักบำบัด
 • ระวัง: ผู้ป่วยต้องอยู่ในภาวะรู้ตัวดีระหว่างการใช้งานเครื่อง
 • ระวัง: ขณะเคลื่อนขยับตัวเครื่องต้องใช้มือจับของเครื่องเสมอ ต้องไม่ดึงเครื่องด้วยท่อบำบัดที่ติดอยู่กับเครื่อง
 • ระวัง: อุปกรณ์การแพทย์นี้มีก๊าซเรือนกระจกกลุ่มฟลูออริเนตซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของเครื่อง
 • ระวัง: ถอดตัวกรองด้วยความระมัดระวังเสมอเนื่องจากอาจสัมผัสส่วนแหลมคมได้
 • ระวัง: ผู้ใช้งานเครื่องต้องไม่แตะที่ตัวผู้ป่วยและตัวเครื่องพร้อมกัน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตต่อตัวผู้ป่วย
 • คำเตือน: ต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับตัวเครื่องโดยไม่มีการแจ้งบริษัทผู้ผลิตก่อน
 • คำเตือน: พื้นผิวอุปกรณ์อาจร้อนจัดได้ในกรณีที่มีความชำรุดเสียหายแม้เพียงอย่างเดียว
 • คำเตือน: ห้ามทำการซ่อมบำรุง หรือบำรุงรักษาเครื่องระหว่างการใช้งาน
 • คำเตือน: ป้องกันไม่ให้มีน้ำหรือความชื้นผ่านเข้าสู่ตัวเครื่องได้
 • คำเตือน: ห้ามวางของเหลวใดๆ บนตัวเครื่อง
 • คำเตือน: ทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้าที่มีความชื้นเพียงหมาดๆ เท่านั้น
 • คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ต้องต่อเครื่องนี้เข้ากับระบบไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินไว้เท่านั้น
 • คำเตือน: ผู้ใช้งานเครื่องต้องไม่แตะตัวผู้ป่วยพร้อมกับตัวเชื่อมต่อใดๆ (เช่น หน้าจอสัมผัส)
 • คำเตือน: ห้ามผลักตัวเครื่อง
 • คำเตือน: เครื่องมือเพิ่มเติมที่จะใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์นี้ต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC หรือ ISO สำหรับเครื่องมือนั้นๆ ( เช่น IEC 60950 สำหรับอุปกรณ์ประมวลข้อมูล)  นอกจากนี้การตั้งค่าทั้งหมดต้องสอดคล้องตามอุปกรณ์การแพทย์นี้ (ดู   IEC 60601-1-1 หรือ  หมวด  16 ของ  Of IEC 60601-1 ตามลำดับ) ผู้ใดก็ตามที่ต่อเครื่องมือเพิ่มเติมเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์นี้ต้องตั้งค่าระบบทางการแพทย์และดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบต่อการทำให้ระบบสอดคล้องตามข้อกำหนดของอุปกรณ์การแพทย์นี้ พึงให้ความใส่ใจในข้อเท็จจริงว่ากฎหมายท้องถิ่นย่อมยึดตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาแล้วเป็นสำคัญ หากมีข้อสงสัยใดๆ ขอให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือแผนกซ่อมบำรุง
 • คำเตือน: ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์การแพทย์นี้โดยวางซ้อนหรือวางติดกับอุปกรณ์อื่นเนื่องจากอาจทำให้การได้งานไม่ได้ผลเท่าที่ควร หากจำเป็นต้องทำดังกล่าวควรตรวจดูให้แน่ใจเสมอว่าทั้งอุปกรณ์นี้ และอุปกรณ์อื่นที่วางอยู่ด้วยมีการทำงานเป็นปกติ  
 • คำเตือน: การใช้อุปกรณ์เสริมและสายต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้หรือจัดให้โดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์นี้ อาจส่งผลให้มีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้น หรือมีภูมิคุ้มกันต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลง และทำให้การทำงานของเครื่องไม่สมบูรณ์ได้
 • คำเตือน: อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุแบบเคลื่อนย้ายได้ (รวมทั้งอุปกรณ์รับคลื่นปลายทาง เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศภายนอก) ควรใช้ให้อยู่ในระยะห่างจากส่วนใดๆ ของเครื่อง  cryoair mini อย่างน้อย 30 ซม. รวมทั้งสายที่ระบุไว้โดยบริษัทผู้ผลิต ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ประสิทธิผลการทำงานของอุปกรณ์นี้ลดต่ำลง   

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH