เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย Charder MA801

Charder Body Composition Analyzer MA801

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยการอ่านค่าจากความต้านทานของประแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย เพื่อช่วยตรวจประเมิน วินิจฉัยกล้ามเนื้อ หรือมวลต่างๆ ภายในร่างกายอันเป็นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใช้หลักการ Bioelectrical Impedance Analysis สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยหลักการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ร่างกาย เพื่อช่วยประเมินวินิจฉัย

 

bodycomposition

การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายจะสามารถแยกความแตกต่างระหว่างน้ำในร่างกาย แร่ธาตุโปรตีน และไขมัน เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ที่ละเอียดขึ้นนอกเหนือจากน้ำหนักและค่าดัชนีมวลกาย ส่วนประกอบของร่างกายมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน และการวัดค่าอย่างสม่ำเสมอก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ ในทางการแพทย์

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายรุ่น MA801 มีค่าการวัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วย และให้ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่อาจช่วยในการวินิจฉัยและการตรวจคัดกรอง ด้วยความถี่ในการวัดที่หลากหลายและอัลกอริธึมที่ซับซ้อน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญกว่าสิบปี เพื่อผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย

Specifications

Main Features

Banner_500x500
 1. คุณลักษณะเฉพาะ
  • ใช้หลักการ Bioelectrical Impedance Analysis วัดในส่วนต่างๆ 5 segment ( 25 Impedance) ได้แก่ แขนขวา แขนซ้าย ลำตัว ขาขวา และ ขาซ้าย ผ่าน Electrodes แบบ 8-point Tactile
  • มีคลื่นความถี่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 5 คลื่นความถี่ ได้แก่ 5 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 250 kHz)
  • เครื่องชั่งมีหน้าจอแสดงผลชนิด จด LCD สี ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touch screen)
  • เครื่องชั่งสามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม
  • เครื่องชั่งสามารถวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์ไขมัน สำหรับประชากรในช่วงอายุ 6 -85 ปี
  • เครื่องชั่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 100,000 Measurements
  • สามารถวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis)
   • มวลน้ำภายในเซลล์ (Intracellular Water)
   • มวลน้ำภายนอกเซลล์ (Extracellular Water)
   • ปริมาณน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
   • โปรตีน (Protein)
   • มวลไขมัน (Body Fat mass)
   • มวลกล้ามเนื้อ (Soft Lean Mass)
   • มวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน (Fat Free Mass)
   • น้ำหนัก (Weight)
  • สามารถวิเคราะห์สภาวะโรคอ้วน (Obesity Analysis)
   • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI)
   • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Percentage Body Fat)
   • สัดส่วนบริวเณเอวต่อสะโพก (Waist-Hip Ratio)
  • สามารถวิเคราะห์ไขมันบริเวณท้อง (Abdominal Fat (L4-L5))
   • มวลไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat)
   • ไขมันใต้ชั้นผิวหนัง (Subcutaneous Fat)
  • สามารถวิเคราะห์ Total & Segment Analysis
   • มวลไขมัน (Fat mass) ของ ทั้งร่างกาย แขนขวา แขนซ้าย ลำตัว ขาขวา ขาซ้าย
   • มวลกล้ามเนื้อ (Lean Mass) ของ ทั้งร่างกาย แขนขวา แขนซ้าย ลำตัว ขาขวา ขาซ้าย
  • สามารถวิเคราะห์ Percent Body Fat โดยเปรียบเทียบระหว่าง เพศ (Gender) อายุ (Age) เชื้อชาติ
   (Ethnicity)
  • สามารถวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่นำไปใช้ในงานวิจัย (Research Information)
   • อัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของร่างกาย (Basal Metabolic Rate)
   • มวลของเซลล์ในร่างกาย (Body Cell Mass)
   • ไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Area)
   • สัดส่วนระหว่างกล้ามเนื้อกับไขมันในร่างกาย ()
   • Circumference ของ แขนซ้าย แขนขวา เอว
   • ดัชนีกล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle Index)
   • ดัชนีไขมัน (Fat mass Index)
   • ดัชนีร่างกายที่ปราศจากไขมัน (Fat-Free mass Index)
  • สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายผ่านแรงต้านทางไฟฟ้าออกมาเป็นกราฟ Bioelectrical
   Vector Impedance Analysis (BIVA)
  • สามารถแสดงกราฟความสมดุลกล้ามเนื้อขาและแขน และเปรียบเทียบด้านซ้ายและขวาของร่างกาย
   เทียบกับเพศ และกลุ่มเดียวกันได้
  • สามารถแสดงกราฟสัดส่วนระหว่างกล้ามเนื้อกับระดับไขมัน
  • สามารถแสดงประวัติของน้ำหนัก เปอร์เซ็นต์ไขมัน และกล้ามเนื้อติดกระดูก ที่เคยวัดผ่านมาได้
  • สามารถวิเคราะห์สภาวะบวมน้ำ (Edema index) เพื่อระบุว่าเป็น ECW หรือ ICW
  • แสดงค่าการจัดการน้ำหนัก (Weight Management) ดังนี้
   • นำหนักรวมที่ควรจะเป็น
   • ปริมาณไขมันในร่างกายที่ปกติ ต่ำกว่า หรือ เกินกว่ามาตรฐาน
   • อัตราการใช้พลังงานที่ร่างกายต้องการขั้นพื้นฐาน (Basal Metabolic Rate)
   • การเทียบอายุกับการเผาผลาญพลังงาน (Basal Metabolic Age)
   • แสดงคำแนะนำการควบคุมน้ำหนัก ซึ่งแสดงทั้งน้ำหนักเป้าหมาย (Target Weight) การเพิ่มหรือลดของน้ำหนักรวม และไขมันที่ต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลง (Fat Control)
  • เครื่องชั่งสามารถประเมินผล โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ได้แก่ น้ำหนัก อายุ เพศ และ ส่วนสูง
  • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียดของเปอร์เซ็นต์ไขมันไม่เกิน 0.1%
  • เครื่องชั่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ได้โดยตรง และสั่งพิมพ์ผลด้วยกระดาษขนาด A4

Technical Parameters

download (9)
Body Composition Analysis Intracellular Water, Extracellular Water, Total Body Water, Protein, Minerals, Body Fat Mass, Soft Lean Mass, Fat-Free Mass, Weight
Muscle-Weight Analysis Weight, Skeletal Muscle Mass, Body Fat Mass
Obesity Analysis Body Mass Index, Percent Body Fat, Waist-Hip Ratio, Body Fat Percentiles
Abdominal Fat (L4-L5) Visceral Fat Area, Subcutaneous Fat Area
Total & Segmental Analysis Lean Mass, Fat Mass (Whole Body, Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Left, Left Leg)
BIVA Bioelectrical Impedance Vector Analysis
Phase Angle 50kHz Whole-Body Percentiles for Adults
Muscle Quality Estimated grip strength (N, kg)
Health Score Combined evaluation of body composition results
Edema Index Extracellular Water / Total Body Water ratio
Research Information Basal Metabolic Rate, Waist-Hip Ratio, Waist Circumference, Visceral Fat Area, Body Cell Mass, Right Arm Circumference, Left Arm Circumference, Arm Muscle Circumference, Total Body Water/Fat-Free Mass, Fat-Free Mass Index, Fat Mass Index, Skeletal Muscle Index
Impedance 5 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 250 kHz
Data transmission RS232*1
 RJ45 Ethernet
USB 2.0*3
wifiBluetooth, Wi-Fi
Confirmed compatible printers (PCL5 or above) Kyocera: P2035d, P2135dn, P2230dn, P2040dn, FS-2100DN, P3045dn
Fuji Xerox: P225d, P265dw, P268dw, P275dw, P285dw, P288dw
Ricoh: SP325dnw
Brother: HL-L2375DW, HL-2560DN, HL-L5100DN
HP: LaserJet M14-M17
Design features  Bubble Level
Adjustable Feet
Data Storage 100,000 Measurements
Applicable Age 6-85 years old
Measurement Duration Less than 50 seconds
Result Sheet Medical Result Sheet
Optional Accessories UA-010 USB Transfer Key Cable
Software Charder Insight (Windows 7, Windows 10)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH