Ganshorn Acadamy Opening in Bangkok!

Ganshorn Medizin Electronic จากประเทศเยอรมนี มีความภูมิใจในการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมอันล้ำสมัยใจกลางกรุงเทพฯ ประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด โดยพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าในด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์และการตรวจสมรรถภาพปอด ศูนย์แห่งนี้จะเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมโดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ครอบคลุมการตรวจสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบการทำงานของปอด การประเมินการออกกำลังกายหัวใจและปอด และผลิตภัณฑ์ทางสรีรวิทยาปอดที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ Ganshorn Medizin Electronic จะมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และความเชี่ยวชาญให้กับโรงพยาบาลที่ใช้อุปกรณ์ของทางบริษัท โดยความร่วมมือระหว่าง Ganshorn Medizin Electronic และบริษัท Prapatsorn Engineering Supply Co., Ltd. มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับภูมิทัศน์ด้านการดูแลสุขภาพ โดยนำเสนอทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสถาบันต่างๆ ที่ต้องการมอบมาตรฐานการดูแลสูงสุดในด้านการตรวจ Lung Fuction และการวินิจฉัยโรค

Ganshorn Academy ได้มีกำหนดเปิด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2023 เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษสองคนมาร่วมในงานเปิดตัวครั้งแรก ศาสตราจารย์ จอห์น แบรนแนน ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์และบุคคลที่ได้รับความเคารพอย่างสูงจากออสเตรเลีย จะมาร่วมแสดงความยินดีกับเรา ความรู้และประสบการณ์อันมากมายของเขาจะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ Ganshorn Academy ได้อย่างไม่ต้องสงสัย
นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์อาจารย์แพทย์ด้านระบบการหายใจ ได้ให้เกียรติกล่าวบรรยายให้กับเราในวันเปิดด้วย


Ganshorn Medizin Electronic, a renowned company hailing from Germany, has proudly inaugurated a state-of-the-art training center nestled in the vibrant heart of Bangkok, Thailand. In collaboration with Prapatsorn Engineering Supply Co., Ltd., this training center is poised to serve as an educational hub dedicated to advancing the field of medical diagnostics and pulmonary health. The facility will offer comprehensive training programs and resources, catering to the utilization of cutting-edge technologies, including body plethysmography, lung diffusion testing, cardiopulmonary exercise assessment, and an array of other innovative lung physiology products.

Furthermore, Ganshorn Medizin Electronic’s newly established training center will play a pivotal role in disseminating knowledge and expertise to hospitals that have incorporated their cutting-edge devices. This collaborative effort between Ganshorn Medizin Electronic and Prapatsorn Engineering Supply Co., Ltd. is poised to enhance the healthcare landscape, offering a valuable resource for healthcare professionals and institutions seeking to provide the highest standard of care in the field of pulmonary medicine and diagnostics.

We are delighted to announce that the Ganshorn Academy is set to open its doors on the 19th of October 2023. To commemorate this momentous occasion, we are honored to have two distinguished special guests joining us for the inaugural event.

Professor John Brannan, a renowned expert in the field of medical diagnostics and a highly respected figure from Australia, will be gracing us with his presence. His wealth of knowledge and experience will undoubtedly enrich the learning experience at the Ganshorn Academy.

Additionally, we are privileged to welcome Associate Professor Theerasuk Kawamatawong, a prominent figure in the medical community of Thailand. His expertise and contributions to the field of healthcare and diagnostics make him an invaluable addition to the Ganshorn Academy’s opening event.

The presence of these esteemed guests highlights the commitment of Ganshorn Academy to providing a platform for the exchange of knowledge, expertise, and innovation in the realm of medical diagnostics and pulmonary health. We eagerly anticipate the valuable insights and contributions that both Professor John Brannan and Associate Professor Theerasuk Kawamatawong will bring to our inaugural event, setting the tone for a future filled with educational excellence and advancements in the field.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH