เครื่องตรวจองค์ประกอบร่างกาย CHARDER MA601

Charder Body Composition Analyzer MA601

bodycomposition

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย เพื่อช่วยตรวจประเมิน วินิจฉัยกล้ามเนื้อ หรือมวลต่างๆ ภายในร่างกายอันเป็นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Body Composition Analysis

การวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ทางชีวภาพที่เชื่อถือได้และง่ายต่อการตรวจสอบองค์ประกอบของร่างกายอย่างเป็นประจำ ค่าผลลัพธ์สามารถนำมาเปรียบเทียบได้จากค่ามาตรฐานสากล

Muscle-Fat Analysis

การวัดน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่สมบูรณ์หากไม่มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงปริมาณกล้ามเนื้อและไขมัน การทำความเข้าใจสัดส่วนของกล้ามเนื้อโครงร่างและไขมันในร่างกายสามารถช่วยผู้ฝึกกำหนดคำแนะนำในการควบคุมกล้ามเนื้อและไขมันได้

Obesity Analysis

MA601 แบ่งกลุ่มไขมันในร่างกายออกเป็น กลุ่มไขมันต่ำ (Underfat), นักกีฬา(Athlete), คนปกติ (Normal), ไขมันส่วนเกิน (Overfat) และโรคอ้วน (Obese) ด้วยการแบ่งกลุ่มที่ละเอียด เป้าหมายการควบคุมไขมันและความคืบหน้าสามารถติดตามได้แม่นยำยิ่งขึ้น ระดับไขมันในช่องท้องสัมพันธ์กับไขมันในช่องท้อง และใช้เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน

Segmental Analysis

วัดกล้ามเนื้อและไขมันได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยการวิเคราะห์ด้วย Segmental Analysis โดยวัดร่างกายส่วนบน และส่วนล่าง ระบุความไม่สมดุลและพิจารณาว่ากล้ามเนื้อปล้องอยู่ในช่วงปกติหรือไม่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังเกตผลกระทบของการฟื้นฟูหรือการฝึกได้ดียิ่งขึ้น

Body Type Analysis

แผนภูมิการวิเคราะห์ประเภทร่างกายรวมค่าดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพื่อกำหนดประเภทร่างกายของผู้รับการตรวจ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกายที่จำเป็นเพื่อให้ได้รูปร่างในอุดมคตินั้นสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนโดยใช้แผนภูมิที่ชัดเจนและเรียบง่ายนี้

Muscle Quality

Muscle Quality คือติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพ ไม่ใช่แค่ปริมาณ! ในผู้สูงอายุ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะลดลงเร็วกว่ามวลกล้ามเนื้อมาก ด้วยการประเมินประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อผ่านการประมาณระดับเซลล์ของสุขภาพของแรงยึดเกาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับความเสี่ยงในการหกล้มไดั

Body Composition History

ด้วยการเลือก ID ผู้ใช้เดียวกันก่อนการวัด จะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในร่างกายได้โดยอัตโนมัติ (น้ำหนัก มวลที่ปราศจากไขมัน มวลกล้ามเนื้อโครงร่าง และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย)

Fitness Parameters

MA601 ให้พารามิเตอร์เอาท์พุตองค์ประกอบของร่างกายหลายรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะสำหรับความฟิต และรวมถึงดัชนีต่างๆ ที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับภาวะทุพโภชนาการและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

Specifications

Main Features

Banner_500x500

คุณลักษณะเฉพาะ

 • ใช้หลักการ Bioelectrical Impedance Analysis วัดในส่วนต่างๆ 5 segment ( 15 Impedance) ได้แก่ แขนขวา แขนซ้าย ลำตัว ขาขวา และ ขาซ้าย ผ่าน Electrodes แบบ 8-point Tactile
 • มีคลื่นความถี่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 3 คลื่นความถี่ ได้แก่ 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz)
 • เครื่องชั่งมีหน้าจอแสดงผลชนิด จด LCD สี ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touch screen)
 • เครื่องชั่งสามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม
 • เครื่องชั่งสามารถวัดและประเมินผล สำหรับประชากรในช่วงอายุ 6 -85 ปี
 • เครื่องชั่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 50,000 Measurements
 • สามารถวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) ได้ดังนี้
  • มวลน้ำภายในเซลล์ (Intracellular Water)
  • มวลน้ำภายนอกเซลล์ (Extracellular Water)
  • ปริมาณน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
  • โปรตีน (Protein)
  • มวลไขมัน (Body Fat mass)
  • ปริมาณแร่ธาตุ (Mineral)
  • มวลกล้ามเนื้อ (Soft Lean Mass)
  • มวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน (Fat Free Mass)
  • น้ำหนัก (Weight)
 • สามารถวิเคราะห์สภาวะโรคอ้วน (Obesity Analysis)
  • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI)
  • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Percentage Body Fat)
 • สามารถวิเคราะห์ Segment Analysis
  • มวลไขมัน (Fat mass) ของ ทั้งร่างกาย แขนขวา แขนซ้าย ลำตัว ขาขวา ขาซ้าย
  • มวลกล้ามเนื้อ (Lean Mass) ของ ทั้งร่างกาย แขนขวา แขนซ้าย ลำตัว ขาขวา ขาซ้าย
 • สามารถวิเคราะห์ Percent Body Fat และ Utilizes BMI
 • สามารถวิเคราะห์ Muscle Quality โดยวิเคราะห์จาก grip strength และ Muscle quality score ได้
 • สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายผ่านแรงต้านทางไฟฟ้าออกมาเป็นกราฟ Bioelectrical
  Vector Impedance Analysis (BIVA)
 • สามารถแสดงค่าความสมดุลของร่างกาย (Body Balance Evaluation) ของกล้ามเนื้อขาและแขนของ
  ร่างกายได้
 • สามารถแสดงประวัติ Body Composition ที่เคยวัดผ่านมา ได้แก่ น้ำหนัก ปริมาณไขมัน และ
  ปรืมาณกล้ามเนื้อติดกระดูก และเปอร์เซ็นต์ไขมัน ได้
 • แสดงค่า Fitness Parameter ได้แก่
  • อัตราการเผาผลาญพลังงาน (Basal Metabolic Rate)
  • น้ำหนักรวมที่ควรจะเป็น (Total Energy Expenditure)
  • Phase Angle
  • ปริมาณไขมันในร่างกายที่ปกติ ต่ำกว่า หรือ เกินกว่ามาตรฐาน (Fat-Free Mass Index)
 • แสดงคะแนนสุขภาพ (Health Score) และคำแนะนำการควบคุมน้ำหนัก ซึ่งแสดงทั้งน้ำหนักเป้าหมาย
  (Target Weight) การเพิ่มหรือลดของน้ำหนักรวม (Weight control) ไขมันที่ต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลง (Fat
  Control) และ กล้ามเนื้อต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลง (Muscle Control)
 • เครื่องชั่งสามารถประเมินผล โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ได้แก่ น้ำหนัก อายุ เพศ และ ส่วนสูง
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียดของน้ำหนักไม่เกิน 0.1 kg
 • เครื่องชั่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ได้โดยตรง และสั่งพิมพ์ผลด้วยกระดาษขนาด A4

Product Functions

download (9)
Body Composition Analysis Intracellular Water, Extracellular Water, Total Body Water, Protein, Minerals, Body Fat Mass, Soft Lean Mass, Fat-Free Mass, Weight
Muscle-Weight Analysis Weight, Skeletal Muscle Mass, Body Fat Mass
Obesity Analysis Percent Body Fat, Body Mass Index, Visceral Fat Level
Segmental Analysis Lean Mass, Fat Mass (Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, Left Leg)
Body Type Analysis Utilizes BMI and Percent Body Fat
Muscle Quality Estimated grip strength (N, kg), Muscle Quality Score
Body Composition History Weight, Fat-Free Mass, Skeletal Muscle Mass, Percent Body Fat (Last 8 results)
Body Balance Evaluation Analysis of balance between Upper, Lower, and Upper-Lower body segments.
Fitness Parameters Basal Metabolic Rate, Total Energy Expenditure, Phase Angle (50 kHz), Fat-Free Mass Index, Skeletal Muscle Index
Health Score Combined evaluation of body composition results
Control Guide Target Weight, Weight Control, Fat Control, Muscle Control
Impedance 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz
Data transmission  RJ45 Ethernet
USB 2.0*2
Bluetooth (optional), Wi-Fi
Confirmed compatible printers (PCL5 or above) Kyocera: P2035d, P2135dn, P2230dn, P2040dn, FS-2100DN, P3045dn
Fuji Xerox: P225d, P265dw, P268dw, P275dw, P285dw, P288dw
Ricoh: SP325dnw
Brother: HL-L2375DW, HL-2560DN, HL-L5100DN
HP: LaserJet M14-M17
Design features  Bubble Level
Adjustable Feet
Data Storage 50,000 Measurements
Applicable Age 6-85 years old
Measurement Duration Less than 45 seconds
Result Sheet Standard Result Sheet
Optional Accessories UA-010 USB Transfer Key Cable
Software Charder Insight (Windows 7, Windows 10)

Technical Parameters

download (9)
Indicator 7″ Color Touchscreen
Capacity 300 kg / 660 lb
Graduation 100 g / 0.2 lb
Dimensions Overall:
580 (L) x 450 (W) x 1025 (H): mm
22.8 (L) x 17.7 (W) x 40.4 (H): inchesPlatform:
450(W) x 340(D) x 90(H) mm
17.7 (W) x 13.4 (D) x 3.5 (H) inch

Column:
850 mm (33.5 inch)

Device Weight 12kg (27lbs)
Power Source Adapter

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH