Archive for Hospital Furniture

การจัดเก็บ ตรวจสอบพื้นที่การทำงาน ก่อนการติดตั้งพื้น TOLI
ธันวาคม 8th, 2011TOLIadmin 0 Comments

? การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และการจัดเก็บ พื้น TOLI Flooring -นำแผ่นที่คลุมที่หักงอออก และเช็คจำนวน สี ที่เหมาะสม และความเสียหายที่มองเห็นได้ -จดบันทึกในใบวางบิลเมื่อจะเซ็นรับ ความเสียหายที่มองเห็นได้ด้วยตาอาจไม่ได้ระบุไว้ในบิลส่งของ การเช็ตและบันทึกจึงเป็นหน้าที่ของคุณ -รายงานข้อแตกต่างของของสองสิ่งที่ควรเหมือนกันทันที่ (ก่อนการติดตั้ง)? ฝ่ายสนับสนุนการขาย cbc ที่ 800 446-5476 -ขนย้ายด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันส่วนที่เสียหาย อย่าวางซ้อนกัน -จัดเก็บสิ่งของและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ไว้ในพื้นที่ที่แห้ง รักษาอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 50-85 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 10-29องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ -จัดเก็บกล่องบรรจุกระเบื้อง หรือวางนอนในแนวราบ และวางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหว่างกัน อย่าวางทับกันจนมิด -ปูผ้ายางเป็นม้วนตั้งขึ้น เก็บปลาย เพื่อกันการบิดเบี้ยวและการอัดกันจนแน่น เงื่อนไขการลงพื้นที่และการทดสอบ -ตามขอบอาคารต้องปิดสนิท (ทั้งกำแพง หลังคา หน้าต่าง ประตูฯ และการติดตั้ง) ด้วยการทำ HVAC อย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ และจะดีมากหากทำทิ้งไว้อย่างน้อยสองถึงสามอาทิตย์ เพื่อเป็นการกำจัดความชื้นให้มากที่สุดและทำให้สภาพแวดล้อมภายในกลับมาเหมือนเดิมมากทีสุด -ควรมีการเตรียมพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับสารตั้งต้นทางเคมี ด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง ราบเรียบ ตามโครงสร้างที่ควรจะเป็น คือต้องไม่มีฝุ่นละออง ตัวทำละลาย สี […]

สิงหาคม 21st, 2011TOLIadmin 0 Comments

                     

สิงหาคม 21st, 2011Hospital Furniture, IV Poleadmin 0 Comments

                      สินค้าเสาน้ำเกลือ ขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถสั่ง Spec พิเศษตามความต้องการได้